1. Kezdőlap
 2. Információk
 3. Házirend

Házirendkivonat

Szent Bazil Görögkatolikus Középiskola magatartási szabályai.

…HOGY MOSOLYGÓS LEGYEN MINDEN NAPUNK!

I.  A Tanulók jogai és kötelességei

 • Jogod van képességeidnek, érdeklődésednek, adottságaidnak megfelelően nevelésben, oktatásban részesülni.
 • Ehhez az iskola biztosítja a többoldalú, tárgyilagos ismereteket.
 • Kötelességed, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeidnek megfelelően eleget tegyél tanulmányi kötelezettségednek.
 • Jogod van életkorodnak és fejlettségednek megfelelő oktatáshoz, mely egészséges környezetben, biztonságban történik.
 • Kötelességed részt venni a kötelező és a választott foglalkozásokon. Ezért: a hiányzásodat igazolnod kell, a hiányzás napján az iskola szabadidős programjaiban nem vehetsz részt.
 • Tilos a tanóra, a választott foglalkozás rendjét tudatosan, rosszindulatúan zavarnod.
 • Kötelességed óvnod az iskola és társaid tulajdonát, az általad okozott kárt meg kell térítened.
 • Tilos minden olyan tevékenység, mellyel önmagad és társaid testi épségét veszélyezteted. (pl.. szúró, vágó tárgyat hoznod az iskolába).
 • Tilos cigarettáznod, szeszes italt fogyasztanod, és egyéb egészségkárosító hatású anyagokat (pl. kábítószer) használnod.
 • Tilos óra alatt enni,inni.
 • Jogod van ahhoz, hogy társaid és nevelőid tiszteletben tartsák személyi jogaidat.
 • Ezért nem részesülhetsz testi fenyítésben, megalázó büntetésben, vagy bánásmódban.
 • Ugyanakkor kötelességed, hogy te is tiszteletet és megbecsülést tanúsíts társaid, nevelőid és a felnőttek iránt.
 • Tilos: verekedést kezdeményezned, csúnyán beszélned, a kisebb társaidat bántalmaznod, értékes technikai tárgyakat hoznod, rongálni az iskolai tárgyakat, használati eszközöket, berendezéseket
 • Jogod, hogy a családod anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes, tanszerellátásban részesülj.
 • Jogod van ahhoz, hogy z emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníts, javaslatot tegyél. Kérdést intézhetsz az intézmény vezetőjéhez, pedagógusaihoz.
 • Elvárjuk, hogy ötleteiddel, javaslataiddal ne csak bírálója, hanem segítő, cselekvő résztvevője is legyél az iskola programjainak.
 • Jogod, hogy személyesen vagy képviselőid útján részt vegyél az érdekeidet érintő döntések meghozatalában.
 • Ezért fordulj bizalommal az osztályfőnöködhöz, és elvárhatod, hogy tájékoztassanak az osztályközösséget érintő aktuális problémákról, intézkedésekről!
 • Jogod van ahhoz, hogy kérelmedre független vizsgabizottság előtt adj számot a tudásodról.

II. Az Iskolai élet szabályai

 • Legyetek pontosak! A tanórák megkezdése előtt legalább 10 perccel érjetek be az iskolába.
 • A diákügyeletesek mindenben segítsék a tanárok munkáját. A rongálók, durván verekedők nevének elmondása nem árulkodás, hanem kötelesség!
 • A tanítás 7 óra 35 perckor kezdődik. Az órák 45 percesek. A tanórák közötti szünetek 10 percesek, az ebédszünet 12 órakor 20 perces. Javasoljuk, hogy a szünetet az udvaron töltsd, mert levegőzésre neked is szükséged van.
 • A 9. évfolyamtól kezdve heti váltásban ügyeleti munkát végeztek, melyre önkéntesen jelentkezhettek. Az ügyeletesek munkáját külön rendelkezés szabályozza.
 • Tanítási idő alatt az iskola épületét csak nevelői engedéllyel hagyhatod el!
 • A tantermek felszerelésének használata kizárólag tanár engedélyével / jelenlétében lehetséges.
 • Óra elején és közben néma felállással köszöntjük az osztályba bejövő felnőtteket.
 • A hetes ügyel a tantermek berendezésére, tisztaságára és rendjére; szünetbe szellőztet, táblát töröl, s órák előtt jelenti a hiányzókat.
 • A tanítás befejezése után ne zavard a délutáni munkát!
 • A délutáni foglalkozások közvetlenül csatlakoznak a délelőtti tanórai foglalkozásokhoz, ezért igyekezz a helyedet elfoglalni a megfelelő teremben – Ünnepélyekre megfelelő öltözetben (sötét nadrág, szoknya, fehér ing) jelenjetek meg!
 • Öltözéketek és hajviseletetek szolid és esztétikus legyen!
 • Az iskolába hozhatsz ugyan mobiltelefont, mp3 lejátszót, ám az iskola felelősséget nem vállal elvesztésükért. A mobilt tanítási óra alatt ki kell kapcsolnod, s az mp3 lejátszót is csak szünetben használhatod. Ha a tanórát bármelyikkel zavarod, a tanár elveheti tőled. Mobilod azzal az ürüggyel sem veheted elő órán, hogy azon van számológép-funkció. (Szüleid, hozzátartozóid tanítási idő alatt az iskola központi számán hívjanak!)

A házirend megszegése az alábbi szankciókat vonja maga után: A tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszerelés hiánya stb. szaktanári figyelmeztetés, intés. A tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi, magatartásbeli kötelességeinek megszegése osztályfőnöki figyelmeztetés, intés szóban, majd írásban. Gyakorlaton a szabályok megszegése gyakorlati oktatásvezetői figyelmeztetést, intést von maga után. Igazolatlan hiányzás a magatartási normák durva megsértése igazgatói figyelmeztetés, intés szóban, majd írásban.

Iskola nevelőtestülete illetve fegyelmi bizottsága által alkalmazott szankciók: Megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények csökkentése, eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából. A szankciók hatással vannak a magatartás és szorgalom jegyekre csak változó és rossz, illetve változó és hanyag lehet a minősítés. 9 óra igazolatlan hiányzás után értesítjük a szülőt, majd a lakhely szerinti Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, aki pénzbüntetést is kiszabhat a tanköteles tanuló szüleire. Csak annak a tanulónak jár ingyenes egészségügyi ellátás, családi pótlék, árva ellátás, aki nappali tagozaton tanul és jár iskolába. Akinek az igazolatlan hiányzás, vagy fegyelmi büntetés miatt tanuló jogviszonyát megszüntetjük, az addig kapott és jogtalanul felvett családi pótlékot, árva ellátást vissza kell fizetni, diákigazolványát vissza kell vonni!

Az iskolából betegség vagy egyéb igazolható okból való hiányzást, az első naptól be kell jelenteni! Az orvosi igazolást vagy az ellenőrző könyvbe beírt igazolást be kell mutatni az osztályfőnöknek azon a napon, amikor először vagy iskolába a hiányzás után.

Úgy élj és viselkedj, hogy társaid,szüleid, tanáraid, iskolád mindig büszke lehessen rád!

Menü