1. Kezdőlap
 2. Információk
 3. Szakmai vizsgán közreműködők díjazása

Szakmai vizsgán közreműködők díjazása

A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium a 2022/23-as tanévben az alábbiak szerint határozza meg a szakmai vizsgán közreműködőknek fizetendő díjakat:

A vizsgabizottsági tagok számára (Ellenőrzési feladatokat ellátó tag, Mérési / Értékelési feladatokat ellátó vizsgabizottsági tag):

 • 5 fő vizsgázóig egyszeri, 20.000 ft a vizsgáztatói díj, 5 fő vizsgázóig további díj nem fizetendő
 • 6 fő vizsgázótól 4000 ft minden egyes vizsgázó után, aki az adott vizsgát megkezdte
 • 6 fő vizsgázótól alapdíj nem fizetendő

Feladataik:

1. A vizsgafelügyelő( ellenőrzési feladatokat ellátó tag)

 • a szakmai vizsga megkezdése előtt
 • ellenőrzi a szakmai vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét,
 • a vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a szakmai vizsga jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi megfelelőségét,
 • vezeti a szakmai vizsgát és jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet,
 • ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt,
 • tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, tudnivalókról,
 • gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, felügyeli a szakmai vizsga jegyzőjének munkáját.

 2. Mérési feladatokat ellátó vizsgabizottsági tag
A vizsgabizottság mérési feladatokat ellátó tagja az Szkr. rendelkezései értelmében a lebonyolítási rend szerint részt vesz a vizsgáztatásban, végzi a vizsgázó tudásának felmérését, melynek keretében ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit, átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek az időpontját.

3. Értékelési feladatokat ellátó vizsgabizottsági tag

A vizsgabizottság értékelési feladatokat ellátó tagja az Szkr. rendelkezései értelmében a lebonyolítási rend szerint részt vesz a vizsgáztatásban, minősíti a vizsgázó teljesítményét; a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést, az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

A jegyző:

-2000 ft minden vizsgázó után, aki a vizsgát megkezdte

Feladata:

 • vezetni a vizsgajegyzőkönyvet,
 • összesíteni a szakmai vizsga részeredményeit,
 • kitölteni és vezetni a vizsgatörzslapot,
 • kitölteni az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt,
 • elvégezni a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket

Felelős

 • a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,
 • gondoskodni a szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről,
 • elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség esetén gondoskodni annak teljesítéséről a vizsga lezárását követően.

Szakmai vizsgán betöltött jegyzői feladatai mellett felelős:

 • a vizsga helyszínén, a vizsgáztatási folyamat megfigyelését végezni (megfigyelés kiemelt területe a Vizsgaközpont belső szabályzataiban rögzített előírások betartása)

Feladata

 • a megbízás teljesítéséhez szükséges szabályzatok megismerése (Vizsgaszabályzat, Integritás szabályzat, Etikai szabályzat és Etikai Kódex),
 • szabályosságot, pártatlanságot veszélyeztető esemény észlelése esetén intézkedés kérése a vizsgabizottságtól
 • abban az esetben, ha a probléma nem kerül megnyugtató módon elhárításra illetve, ha a hiba jellege azt indokolja – az objektív ítéletalkotás követelménye sérül, mely a vizsgázó minősítését befolyásolhatja – úgy a Vizsgaközpont vezetőjének haladéktalan értesítése.
 • vizsgaközpont helyszíni képviselőjeként jogosult, bármely a vizsgafolyamat során keletkező probléma közvetlen továbbítására a vizsgaközpont vezető felé, valamint vizsgaközpontvezető telefonon történő utasításainak fogadására és továbbítására a vizsgáztatásban részt vevők felé.
 • vizsga alatt a vizsgaközpont helyszíni megfigyelőjeként, követi a vizsgabizottság munkavégzését (pártatlanság, etikus magatartási szabályok betartása) , illetve szemrevételezi a vizsgahelyszínt, kapcsolatos észrevételeit vizsgaközpont részére átadja.

Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő:

-1000 ft minden vizsgázó után, aki a vizsgát megkezdte

Feladata:

 • Vizsgaszereplői felkérés kezelése
 • Az interaktív vizsgatevékenység előkészítettségének, állapotának ellenőrzése
 • A központi interaktív vizsgatevékenység előkészítése

Interaktív vizsga teremfelügyelő:

-10.000 ft alkalmanként vizsgázói létszámtól, vizsga hosszától függetlenül

Feladata:

 • Az interaktív vizsga lebonyolítás megkezdése
 • Vizsgázók beazonosítása, ültetése
 • Vizsgázó vizsgájának elindítása
 • Vizsga szüneteltetése, vizsgázó átültetése, vizsga felfüggesztése (vizsga közben)
 • Vizsgázó vizsgájának felfüggesztése (az azonosítási, ültetési szakaszban)
 • Interaktív vizsgatevékenység adatainak átvétele a Vizsgarendszerbe
Menü